Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre Fashion Queen veľmi dôležitá, preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.
 

Podmienky ochrany osobných údajov všeobecne

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je firma Marcel Ľupták – LUMAR, IČO 43 624 685 so sídlom Hronská 115, 976 45 Hronec (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Hronská 115, 976 45 Hronec

email: info@fashionqueen.sk

telefón: + 421 910 454 709

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 1. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov .

 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby: správca eshopu, externí dopravcovia, e-mailové adresy, použité v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníku spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený.

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

 • zaisťujúce marketingové služby.

 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, antivírusový program ESET NOD32, údaje sú uložené v zaheslovanom PC, interný program eshopu je zaheslovaný.

 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

ONLINE NÁKUP

 

Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vášho online nákupu v internetovom obchode www.fashionqueen.sk spracovaním vašich objednávok a vrátení tovaru prostredníctvom našich online služieb a na posielanie oznámení o stave doručenia alebo v prípade akýchkoľvek problémov s doručením vášho tovaru.
Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vašich platieb.
Vaše údaje použijeme aj na spracovanie sťažností a záručných záležitostí produktov.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 

* kontaktné informácie, ako sú meno a priezvisko, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,
* platobné informácie a história platieb,
* informácie o objednávke.

Ak máte účet v eshope www.fashionqueen.sk, spracúvame aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom, ako sú:

* ID účtu, login,
* história nákupov.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli tovar doručiť. Vaše údaje poskytujeme len externým dopravcom, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Vaše údaje v rozsahu e-mailových adries poskytujeme prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníku spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na to, aby náš internetový obchod www.fashionqueen.sk mohol plniť služby spracovania a doručenia objednávky pre vás.

 

PRIAMY MARKETING

 

Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám mohli posielať marketingové ponuky, novinky, newslettre prostredníctvom emailov a textových správ.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 

* Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa, telefónne číslo

Ak máte účet v internetovom obchode www.fashionqueen.sk, budeme spracovať aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom, ako sú:

* Meno a priezvisko
* Adresa
* Email, tel.číslo
* História nákupov

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, technickým dodávateľom na distribúciu digitálneho priameho marketingu. 

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám mimo eshopu www.fashionqueen.sk !

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a namietať voči priamemu marketingu.
Keď tak urobíte, eshop www.fashionqueen.sk vám nebude posielať žiadne ďalšie ponuky priameho marketingu.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:

* odhlásením vášho emailu priamo v newslettri,
* budete nás kontaktovať (telefonicky alebo mailom).

Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame pre priamy marketing, kým nestiahnete svoj súhlas. 

 

SÚBORY COOKIES


Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie.

Ako používame súbory cookies?
Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej voľbe prvej stránky a informácií o vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Uložiť“.

Cookies používame na uloženie vašich obľúbených produktov.

Súbory cookies používame v procese objednávania, keď sa v košíku drží informácia o produktoch.

Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Vaše ID súborov cookies spájame s vašimi osobnými údajmi poskytnutými a zhromaždenými v súvislosti s vaším účtom, len ak ste sa prihlásili do svojho účtu .

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť služby uvedené vyššie.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Vaše súbory cookies spojíme s vašimi osobnými údajmi, len ak ste sa prihlásili do účtu www.fashionqueen.sk .
Ak ste sa prihlásili do svojho účtu, právny základ je založený na našom oprávnenom záujme.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Eshop www.fashionqueen.sk neuchováva vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete vo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“ Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.

 

ÚČET na www.fashionqueen.sk

 

Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie vášho osobného účtu, aby sme vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť s www.fashionqueen.sk . Poskytneme vám históriu objednávok a informácie o vašich objednávkach a umožníme vám upravovať nastavenia svojho účtu . Poskytneme vám tiež jednoduchý spôsob na udržiavanie správnych a aktuálnych informácií, ako sú kontaktné informácie. Ďalej vám umožníme ukladať si tovar v nákupnom košíku a umožníme vám hodnotiť a recenzovať produkty, ktoré ste si od nás kúpili.

Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?
Vždy spracúvame váš „Login“ (prihlasovacie meno), ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite do účtu www.fashionqueen.sk .  Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť:

* kontaktné informácie, ako sú meno a priezvisko, kompletná adresa, telefónne číslo, e-mail,
* systém vám pridelí ID zákazníka,
* krajina.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď urobíte nákup:

* história objednávok,
* informácie o spracovaní, vybavení a doručení objednávky,
* história platieb.

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:

* história klikania a prehliadania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, na optimalizáciu webovej stránky využívame webové agentúry a analytické nástroje na hodnotenie produktov.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov pre váš účet je založené na vašom súhlase, keď si vytvoríte účet v eshope www.fashionqueen.sk .

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, váš účet prestane existovať a eshop www.fashionqueen.sk vám nebude môcť poskytovať služby uvedené vyššie.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet v eshope www.fashionqueen.sk .

Máte právo kedykoľvek ukončiť svoj účet, ak sa rozhodnete tak urobiť, váš účet prestane existovať a budete sa považovať za neaktívneho zákazníka. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor.

Po ukončení vášho účtu budú vaše údaje vymazané.

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré sú založené na www.fashionqueen.sk napísaním na adresu info@fashionqueen.sk a váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

 

PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

 

Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje používame na splnenie povinností stanovených v právnych predpisoch, súdnych rozsudkoch a rozhodnutiach orgánov.

Zahŕňa to používanie vašich osobných údajov na zhromažďovanie a overovanie účtovných údajov na dodržiavanie účtovných predpisov.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov
*číslo zákazníka,
*číslo objednávky,
*meno a priezvisko,
*poštová adresa,
*výška transakcie,
*dátum transakcie.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné, aby eshop www.fashionqueen.sk mohol plniť svoje zákonné povinnosti.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame v súlade s účtovnými predpismi v našej krajine.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

     TOPlist